And Jesus said to His disciples, “Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven.
Matthew 19:23

Y Jesús dijo a Sus discípulos: “Verdaderamente os digo que es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos.
Mateo 19:23

yē sū duì tā de mén tú shuō :” wǒ zhēn xīn duì nǐ shuō , yí gè yǒu qián rén hěn nán jìn rù tiān guó。
mǎ xiū 19:23