But Jesus said, “Let the children alone, and do not hinder them from coming to Me; for the kingdom of heaven belongs to such as these.”
Matthew 19:14

” tiān guó “

dàn yē sū shuō ,” ràng hái zi men yí gè rén , bú yào fáng ài tā men lái zhǎo wǒ:wéi tiān táng wáng guó shǔ yú zhè yàng de。

mǎ xiū 19:14

“Reino de los Cielos”

Pero Jesús dijo: “Que los niños solos, y no les impidan venir a Mí; porque el reino de los cielos pertenece a tales como estos.”

Mateo 19:14